ભ્રુણ હત્યા ll Bhrun Hatya ll Gujarati Short Film ll Family Drama ll Kala Studio

2 Просмотры
Издатель
Title :- ભ્રુણ હત્યા ll Bhrun Hatya ll Gujarati Short Film ll Family Drama

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE

Artists :
Aditya Gondaliya
Ashokbhai Patel
Payal Borisagar
Radhiben Shukla
Pravinaben Surti

Label : KALA STUDIO
Copyright : KALA STUDIO
Camera - Bhavesh Bhavani,Alpesh Sheladiya
Editing - Sanjay Sheladiya, Kirti Savaliya
Director / Producer : Mehul Radadiya
Banner - KALA STUDIO
#GujaratiShortFilm
#KalaStudio
Категория
Кино
Комментариев нет.